Natančnost, doslednost, pravilnost, točnost

Storitve

Računovodski servis Emerio d.o.o. vam nudi naslednje storitve

 • urejanje dokumentacije
 • kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige,
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • spremljanje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
 • obračun zamudnih obresti,
 • vodenje davčnih evidenc
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • izdelava blagajne,
 • obračun osnovnih sredstev
 • sestavljanje poročila o prejemkih fizičnih oseb Davčni upravi
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8),
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube, pojasnila),
 • izdelava davčne bilance s prilogami,
 • urejanje kadrovske dokumentacije,
 • obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb ter ostalih prejemkov fizičnih oseb,
 • obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege otrok,
 • sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih, poslovanju s tujino,
 • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov, leasingov…,
 • kontaktiranje z davčnimi in drugimi državnimi organi